logo Skip to content

Инженер, инвеститорски контрол – „Касов център“, гр. Пловдив

Обща характеристика на длъжността:

Служителят участва в дейността, отнасяща се до упражняването на инвеститорски контрол на строеж Касов център на Българската народна банка в гр. Пловдив. Основните задължения и отговорности включват предимно упражняването на констативни, контролни и административни функции на самата строителна площадка, съобразени с действащата нормативна уредба и добрите практики в областта на строителството. Те се отнасят до изпълнението и разплащането на договори за строително-монтажни работи, авторски надзор и строителен надзор, както и организиране на приемателни процедури и такива, свързани с въвеждане на обекта в експлоатация. Заемането на позицията предполага сключването на срочен трудов договор за периода до въвеждането на обекта в експлоатация. Строежът (първа категория) ще се изгражда в поземлен имот с площ 6769 кв. м., находящ се в град Пловдив, бул. „Ягодoвско шосе“ № 2 , ж. р. „Тракия“.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Специалност – архитектурна или инженерна, свързана с изграждането на строителни обекти;

• Не по-малко от 5 години професионален опит, за предпочитане в областта на строителството и/или проектирането на сходни строителни обекти;

• Добра компютърна грамотност – MS Office, INTERNET. За предимство ще се счита умение за работа с MS Project;

• Умение за работа в екип и под напрежение.

Специфични изисквания:

• Добро познаване на действащата нормативна база в областта на устройство на територията, в т.ч. проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на сгради и съоръжения;

• Опит, свързан с упражняване на функциите на инвеститорски контрол върху изпълнение на договори за строително-монтажни работи, авторски надзор и строителен надзор (предполага се задълбочен опит в архитектурно-строителните части на строежа, а наличието на опит в инсталационните части ще се счита за предимство);

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде в областта на действащата нормативна база в областта на строителството и ангажиментите на инвеститорския контрол в строителството. В рамките на писмената работа на кандидата ще се включи съставянето на кратък доклад до висшестоящото ниво за възникнал проблем на строежа с предложение за преодоляването му.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, при възможност препоръка (от предишен работодател, преподавател), други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.07.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.