logo Skip to content

Експерт в дирекция „Регистри“

Обща характеристика на длъжността:

Експертът в дирекция „Регистри“ отговаря за обработването и за анализирането на информацията от регистрите по чл. 56 и по чл. 56а от Закона за кредитните институции. Администрира и контролира предоставянето на достъп до информационните системи на регистрите. Осъществява административни услуги за получаване на информация от регистрите. Участва в изготвянето на бизнес и технически спецификации, и в тестове на разработени нови функционалности в регистрите.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитани специалности – бизнес информатика, информационни технологии, финанси, икономика и други сходни с посочените области;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);

• Много добра компютърна грамотност – MS Office, INTERNET и приложни програми;

• Отлични познания за работа с Excel за обработка на масиви от данни (генериране на обобщена информация, графики, диаграми, статистически анализи и др.);

• Отлични познания за изготвяне на периодични отчети, графични презентации, използвайки поне един софтуерен инструмент (MS Visio или друг еквивалент);

• Отлични аналитични способности за извършване на анализ на данните от системата и изготвяне на предложения за подобряване и оптимизиране на работните процеси и приложенията за работа със системата;

• Умения за анализиране на нови процеси в системата, умения за извличане и дефиниране на изисквания към тях, възможност за дефиниране на процеси и информационни потоци;

• Познания в областта на банковите IT операции и услуги и банкови информационни системи;

• Способност за планиране на задачи, организиране и проследяване на резултати;

• Добри комуникативни умения, работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

• имат опит в областта на информационните технологии (XML и SQL);

• са предоставили препоръки от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще се състои в решаване на тест и задача за анализ в областта на банковото дело. Изготвяне на документи на английски език по зададена тема.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни*, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

* За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 05.07.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.