logo Skip to content

Eксперти в отдел „Финансово счетоводство и операции с финансови институции“, дирекция „Главно счетоводство“

Обща характеристика на длъжността:

• Разработва, тества и внедрява нови процеси в съответствие със законовата рамка и политика на банката;

• Участва в планирането и разработването на промени в бизнес процесите/ системни разработки, както и в промяната на правила и процедури при въвеждане/промяна на бизнес процесите;

• Проучва възможностите и прави предложения съвместно с бизнес потребителите за промяна в организацията на съществуващите бизнес процеси, като осигурява оптималното им протичане в основната банкова информационна система (SAP);

• Разработва материали и извършва обучение на персонала на банката във връзка с въвеждане на нови и промяна на съществуващи процеси, правила и процедури;

• Участва в създаването и промяната на оперативни процедури на базата на правилата на банката;

• Извършва наблюдение и анализ върху работните процеси и дава становища за тяхната ефективност;

• Организира надлежно съхранение на цялата документация на съществуващите процеси и техните промени.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Предпочитани специалности – финанси, икономика, стопанско управление, счетоводство, математика, информатика;

• Владеене на английски език - ниво В1 според европейската езикова рамка;

• Познания в областта на международното финансово и банково законодателство и регламентите на Европейския съюз;

• Компютърни умения – използване на пакет MS Office;

• Умения за работа в екип;

• Комуникативни и аналитични способности.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит и допълнителни квалификации в областта на банковото дело, счетоводството и финансите, свързани с разработката на нови бизнес процеси, както и работа със SWIFT и със системата SAP.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни*, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

* За участие в подбор, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.10.2018 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на личните данни) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.