logo Skip to content

Експерти в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране”, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Участва при разработване и актуализиране на планове за преструктуриране. Следи за спазване на наложени изисквания и мерки във връзка с плановете за преструктуриране. Оказва експертно съдействие в процесите, свързани с прилагането на мерки по преструктуриране. Участва в работни групи, комитети и други форуми в областта на преструктурирането, с представители от други национални и европейски органи за преструктуриране.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка).

За предимство ще се считат:

• Познаване на нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на преструктуриране, както и познаване на регулаторните изисквания и надзорни отчетни форми за банките;

• Опит и допълнителни квалификации в областта на преструктуриране, банковата дейност, счетоводство и финанси.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще бъде свързан с решаване на казус в областта на преструктурирането на кредитни институции.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди е предимство.

Документи се подават до 30.08.2018 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1627 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.