logo Skip to content

Началник-отдел „Методология и отчетност”, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Организира, ръководи и контролира дейностите на отдела по начин, който осигурява ефективното използване на ресурсите. Активно участва, включително и на оперативно ниво, при разработване и актуализиране от методологична гледна точка на необходимите вътрешни документи, касаещи прилагане на регулаторната рамка за преструктуриране на кредитни институции, в т.ч. на насоките и стандартите, разработени от Европейския банков орган (ЕБО). Организира и участва в проекти, свързани с програмното осигуряване и прилагане на разработените методологии. Следи и отговаря за изпълнение на законово установени задължения, свързани с отчетността и обмена на информация между БНБ като орган за преструктуриране и институции, органи и агенции на Европейския съюз. Взема участие в процеси и проекти в областта на преструктуриране на кредитни институции, включително с представители на други звена в БНБ, както и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „магистър“;

• Специалност – финанси, икономика, стопанско управление, счетоводство, право, математика, физика, информатика;

• Отлично ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (С1 според европейската езикова рамка);

• Професионален опит – 5 години;

• Опит в управлението на проекти.

За предимство ще се считат:

• Най-малко две години опит в изграждане и управление на екипи;

• Опит в програмиране на SQL и VBA (за Excel), работа с иконометрични и статистически програми като Eviews, SAS, Mathlab, опит при подготовка на бизнес и технически спецификации, допълнителна квалификация в областта на банковата дейност;

• Институционален опит, придобит в сходни органи и институции на ЕС.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще включва въпроси, свързани с изготвяне на методология в сферата на преструктуриране, както и задача-анализ на данни в Excel.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди е предимство.

Документи се подават до 31.08.2018 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1627 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.