logo Skip to content

Eксперт в дирекция „Ковчежничество”, отдел „Инвестиции”

Обща характеристика на длъжността:

Текущо управление на международните валутни активи на БНБ – наблюдение и анализ на международните финансови пазари, формиране и изпълнение на инвестиционни стратегии и изграждане на портфейли. Извършване на сделки от името и за сметка на БНБ на международните финансови пазари. Съдейства при вземането на решения при стратегическото структуриране на активите на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Специалност – финанси, международни икономически отношения, приложна математика, икономика;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка);

• Задълбочени познания в портфейлната теория;

• Компютърна грамотност.

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят втори чужд език.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Курсов проект, дипломна работа или друг авторски материал в областта на управлението на портфейли от финансови активи.

Документи се подават до 29.09.2017 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.