logo Skip to content

Експерт в дирекция „Ковчежничество”, отдел „Анализи”

Обща характеристика на длъжността:

Наблюдава и анализира развитията на международните финансови пазари, промяната в очакванията на пазарните участници, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света. Участва в изготвянето на периодични аналитични и отчетни материали. Прилага методика за анализ и прогнозиране и допринася за изпълнението на процеса на формулиране на очаквания и изготвяне на прогнози за изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Специалност – икономика, финанси, математика, статистика;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка);

• Много добри умения за работа с MS Excel – умения за съставяне на сложни функции, филтриране и сортиране на данни, динамично представяне на данни в диаграми, използване на инструментите за анализ на данни и решаване на оптимизационни задачи;

• Много добри комуникативни и аналитични умения – способност за разкриване на причинно-следствени връзки и представяне на задълбочена и логически структурирана аргументация на тези.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит в областта на икономическия и паричен анализ; познаващи добре факторите, определящи цените на ДЦК на развитите икономики в краткосрочен и дългосрочен план; които са добре запознати с целите, инструментите и методите за реализиране на паричната политика на големите централни банки, както и тези, които имат опит в анализирането на процеси и тенденции на международните финансови пазари. Познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и със специализиран софтуер за статистически анализ.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде в областта на паричната политика и финансовите пазари в еврозоната.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Курсов проект, дипломна работа или друг авторски аналитичен материал в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари.

Документи се подават до 29.09.2017 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.