logo Skip to content

Регистър на банковите сметки и сейфове

Създаването и функционирането на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) се основава на чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) електронна информационна система, която осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Всяко лице може да получи информация по реда на чл. 12 на Наредба № 12 за РБСС относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане до БНБ. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса. На основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 12 за РБСС физическите лица могат да получат справка от регистъра безплатно в 14-дневен срок от подаване на искането в БНБ.

Повече информация може да намерите в раздел Често задавани въпроси.